Fundacja Rozwoju Obrotu Bezgotówkowego (FROB), reprezentująca środowisko akceptantów kart płatniczych, z dużym zaniepokojeniem przyjęła decyzję MasterCard odrzucającą założenia „Programu redukcji opłat kartowych w Polsce”, wypracowanego przy NBP. Postawa organizacji może zniweczyć dotychczasowe wysiłki na rzecz kompromisu, który w naszej ocenie jest podstawą normalizacji sytuacji na rynku płatności kartowych, a jak najszybsze wdrożenie jego założeń leży w interesie wszystkich uczestników rynku. – przekonuje Robert Łaniewski, Prezes Fundacji Rozwoju Obrotu Bezgotówkowego.

Stanowisko MasterCard dowodzi, że spółka występuje przeciwko zrównoważonemu rozwojowi rynku kartowego w Polsce i oddala perspektywę realizacji postulatów, których celem było unormowanie sytuacji pomiędzy podmiotami na nim funkcjonującymi. Tymczasem konsekwentne dążenie do poszerzenia sieci akceptacji, tj. wzrostu liczby placówek oferujących płatności kartą, jest warunkiem rozwoju obrotu bezgotówkowego. W dłuższej perspektywie korzyści stałyby się udziałem nie tylko właścicieli punktów handlowo-usługowych, ponoszących najwyższe koszty funkcjonowania obecnych rozwiązań, ale przede wszystkim udziałem konsumentów, którzy mogliby wykorzystywać nowoczesne instrumenty płatnicze w znacznie szerszym niż obecnie zakresie.

Warto w tym kontekście zauważyć i docenić stanowisko organizacji płatniczej Visa. Spółka, wyrażając chęć realizacji kompromisowych rozwiązań pokazała, że jest daleka od kierowania się strategią maksymalizacji zysku kosztem przedsiębiorców oraz konsumentów. Doceniamy również dodatkową deklarację dotyczącą obniżenia poziomu interchange dla sektora publicznego, co wskazuje na zrozumienie problemu i pozwala wierzyć, że w przyszłości podobny scenariusz może stać się udziałem innych podmiotów funkcjonujących na rynku. Środowisko akceptantów liczy na to, że – podobnie jak pozostali członkowie Zespołu Roboczego ds. Opłaty Interchange – Visa podtrzyma swoje poparcie dla założeń „Programu redukcji opłat kartowych w Polsce” i będzie kontynuowała współpracę z podmiotami zaangażowanymi w wypracowanie i wdrażanie korzystnych dla rynku zmian.

W toku prac, koordynowanych przez NBP, przedstawiciele akceptantów, banków, agentów rozliczeniowych oraz administracji państwowej, przyczynili się do stworzenia mapy drogowej dla unormowania kwestii zawyżonych prowizji od transakcji kartowych. Fundacja Rozwoju Obrotu Bezgotówkowego popiera potrzebę zmiany patologicznej sytuacji rynkowej i wyraża nadzieję, że właściwe instytucje publiczne Polski i UE wesprą realizację tego procesu. Pomimo braku deklaracji MasterCard o współpracy z pozostałymi interesariuszami wierzymy, że wciąż istnieje szansa na wykorzystanie założeń „Programu redukcji opłat kartowych w Polsce” na etapie każdego z analizowanych dla rynku scenariuszy.

Ważną dla całego środowiska gospodarczego okolicznością jest to, że po raz pierwszy od kilkunastu lat wszyscy zainteresowani postanowili wyjść naprzeciw problemowi i podjąć się jego rozwiązania w toku otwartej i potrzebnej rynkowi dyskusji. Nie można tej szansy zaprzepaścić, tylko dlatego, że jeden z nich odmawia współpracy i próbuje narzucić swoją wolę wszystkim pozostałym.

W odpowiedzi na wersję 4.0 „Programu redukcji opłat kartowych w Polsce”, FROB przekaże do Ministerstwa Finansów oraz NBP propozycje zmian do aktualnie nowelizowanej Ustawy o usługach płatniczych, uwzględniających potrzebę wprowadzenia regulacji wpływającej na bardziej sprawiedliwe zbilansowanie kosztów akceptantów i emitentów kart płatniczych.