W ciągu najbliższych pięciu lat (2016 – 2021), transformacja cyfrowa będzie miała znaczący wpływ na wymagania dotyczące modernizacji sieci IP – takie są główne wnioski zaprezentowane w najnowszym raporcie Cisco VNI (Visual Networking Index™) Complete Forecast.

Wg raportu Cisco, w latach 2016-2021 możemy spodziewać się:
– wzrostu liczby użytkowników Internetu z 3,3 do 4,6 miliarda osób, czyli 58% globalnej populacji;
– wzrostu liczby wykorzystywanych urządzeń osobistych, średnio z 2,3 do 3,5 na osobę;
– zwiększenia średniej przepustowości łączy szerokopasmowych z 27,5 do 53 Mb/s.

W okresie objętym prognozą, globalny ruch w sieciach IP wzrośnie 3-krotnie i do 2021 roku osiągnie poziom 3,3 zettabajtów (ZB), w porównaniu do 1,2 zettabajta w roku 2016 (zettabajt = tryliard bajtów).

Ponadto, liczba połączeń M2M związanych z aplikacjami IoT (Internet of Things) przekroczy do 2021 roku połowę liczby wszystkich urządzeń i połączeń (13,7 z 27,1 miliardów), a transimitowane przez nie dane będą odpowiadały za 5% globalnego ruchu w sieciach IP. Wzrost ten będzie wynikał z popularyzacji IoT związanej z zastosowaniami tej technologii w służbie zdrowia, inteligentnych domach, transporcie i motoryzacji oraz pojawieniem się wielu usług M2M nowej generacji.

Rosnąca liczba urządzeń do zdalnego monitorowania stanu zdrowia, dozowania leków itp. spowoduje, że zastosowania IoT w segmencie medycznym odnotują w analizowanym okresie największy, średnio 30-procentowy wzrost ruchu danych rocznie. Na drugim miejscu znajdą się branża motoryzacyjna (inteligentne samochody) oraz inteligentne miasta – roczny wzrost o 29%.

Wideo będzie coraz bardziej dominować ruch w sieciach IP i do 2021 roku będzie miało 80-procentowy udział w całkowitym ruchu, co oznacza wzrost z 67% w roku 2016.

Nowe formy przekazu medialnego takie jak internetowe wideo transmitowane na żywo wzrosną 15-krotnie do roku 2021 i zwiększą swój udział w całkowitym ruchu IP do 13%. Będzie to wynikało z popularyzacji aplikacji do strumieniowej transmisji TV oraz udostępniania wideo w sieciach społecznościowych.

Transmisja wideo zmienia współczesne wzorce rozrywki dostępnej online, ale warto też zwrócić uwagę na popularyzację VR (Virtual Reality) i AR (Augmented Reality). Do 2021 roku ruch w internecie związany z VR/AR wzrośnie 20-krotnie i będzie miał 1-procentowy udział w całkowitym globalnym ruchu danych związanych z rozrywką.

Kluczowe dane dotyczące Europy Środkowej i Wschodniej (region CEE, bez Rosji):

– W latach 2016-2021 nastąpi 3-krotny wzrost ruchu w sieciach IP, co oznacza średni roczny wzrost wynoszący 26%.
– W 2021 roku ruch internetowy w regionie CEE będzie 240-razy większy niż w roku 2005.
– Ruch generowany przez urządzenia mobilne w latach 2016-2021 wzrośnie 6-krotnie, co oznacza średni roczny wzrost wynoszący 44%, a więc 2-krotnie większy niż w stacjonarnych sieciach IP.
– Ruch w sieciach mobilnych miał w 2016 roku 16-procentowy udział w całkowitym ruchu IP. W 2021 roku udział ten wzrośnie do 31%.
– Ruch wideo wzrośnie 5-krotnie w latach 2016-2021, co oznacza średni roczny wzrost wynoszący 35%.
– Całkowity ruch wideo (biznes i konsumenci) uzyska w 2021 roku 76-procentowy udział w całkowitym ruchu IP w porównaniu do 53% w 2016 roku. 62% będzie stanowić transmisja wideo w jakości HD, a 10,5% – ultra HD.
– Ruch generowany przez gry internetowe wzrośnie 5-krotnie i w 2021 roku będzie miał 2-procentowy udział w całkowitym ruchu generowanym przez konsumentów.
– W 2021 roku na jednego mieszkańca będzie przypadało około 3 urządzeń mających połączenie z globalną siecią. 49% z nich będą stanowić urządzenia połączone z sieciami mobilnymi, a 47% moduły M2M.
– W 2021 roku 22% ruchu w sieciach IP będzie generowane przez komputery PC (w 2016 roku było to 58%), 8% przez odbiorniki TV, 53% przez smartfony (22% w roku 2016), 12% przez tablety i 5% przez moduły M2M.
– Średnia przepustowość stacjonarnych połączeń szerokopasmowych w latach 2016-2021 wzrośnie 1,7-krotnie z 24,8 Mb/s do 42 Mb/s, a połączeń mobilnych 3-krotnie i osiągnie w 2021 roku 22 Mb/s. W latach 2015-2016, średnia szybkość stacjonarnych połączeń szerokopasmowych wzrosła o 15%.

2017 VNI Complete Forecast – kluczowe globalne prognozy

1. Globalny ruch w sieciach IP wzrośnie 3-krotnie w latach 2016-2021. Można oczekiwać, że globalny ruch w sieciach IP wzrośnie w 2021 roku do 278 eksabajtów na miesiąc, w porównaniu do 96 eksabajtów na miesiąc w roku 2016. Oznacza to, że całkowita ilość transmitowanych rocznie danych osiągnie w 2021 roku wartość 3,3 zettabajtów. Ruch internetowy w godzinach szczytu rośnie szybciej niż średni ruch w internecie i w analizowanym okresie wzrośnie 4,6-krotnie.

2. Wi-Fi i urządzenia podłączone do sieci mobilnych będą w 2021 roku generować 73% całkowitego ruchu w internecie. Prognozowane udziały różnych sieci w połączeniach z internetem w 2021 roku: Wi-Fi: 53%; sieci komórkowe 20%; sieci stacjonarne 27%.
Udziały różnych sieci w połączeniach z internetem w 2016 roku: Wi-Fi: 52%; sieci komórkowe 10%; sieci stacjonarne 38%.

3. Liczba publicznych i prywatnych hotspotów Wi-Fi wzrośnie 6-krotnie w latach 2016-2021 z 94 milionów do 541,6 milionów.
Liczba prywatnych sieci Wi-Fi wzrośnie z 85 milionów w roku 2016 do 526,2 milionów w 2021. Kraje w których w 2021 roku będzie największa liczba sieci Wi-Fi: Chiny (170 mln), USA (86 mln), Japonia (33 mln) i Francja (30 mln).

4. W 2021 roku, ponad połowę (56%) wszystkich podłączonych do sieci odbiorników TV stanowić będą urządzenia 4K (15% w 2016 roku).
Liczba zainstalowanych urządzeń TV 4K wzrośnie z 85 mln w 2016 roku do 663 mln w 2021.

5. Ruch typu „Cord-Cutting” jest o 86% większy niż średni ruch internetowy w gospodarstwach domowych. Określenie “cord cutting” odnosi się do trendu polegającego na tym, że tradycyjny sposób korzystania z telewizji jest coraz częściej uzupełniany przez inne mechanizmy oglądania wideo takie jak filmy oferowane w internecie lub wideo mobilne, które są dostarczane przez internetowe łącza kablowe lub sieci mobilne. W 2017 roku, w gospodarstwach domowych korzystających z modelu „cord-cutting” ruch danych osiągnął poziom średnio 117 GB/miesiąc, w porównaniu do 63 GB/miesiąc w przeciętnym gospodarstwie domowym korzystającym z internetu.

6. Większy ruch na brzegu sieci — w 2021 roku ponad jedna trzecia ruchu internetowego będzie omijać infrastrukturę szkieletową sieci.
W skali globalnej, w 2021 roku 35% ruchu danych nie będzie korzystało ze szkieletowej infrastruktury internetowej (w 2016 roku było to 22%). W skali globalnej, w 2021 roku 23% ruchu internetowego będzie obsługiwane przez regionalną infrastrukturę sieciową (dla porównania w 2016 roku było to 20%). W 2021 roku 41% ruchu internetowego będzie przechodziło przez krajowe sieci szkieletowe w porównaniu do 58% w roku 2016.

7. Globalny ruch w korporacyjnych sieciach SD-WAN. Ruch w sieciach SD-WAN będzie rósł w tempie 44% rocznie w porównaniu do 5% w przypadku tradycyjnych sieci WAN. W analizowanym okresie nastąpi 6-krotny wzrost ruchu w sieciach SD-WAN i w 2021 roku będą one miały 25-procentowy udział w całkowitym ruchu WAN.

8. Średnia siła ataków DDoS (Distributed Denial of Service) systematycznie rośnie i zbliża się do poziomu 1,2 Gb/s – jest to wartość, która powoduje, że większość firm może zostać całkowicie odcięta od internetu. Ataki DDoS mogą sparaliżować firmową sieć przez zalanie serwerów i urządzeń sieciowych zapytaniami generowanymi przez dużą liczbę urządzeń o różnych adresach IP. Szczytowe wartości natężenia takich ataków rosną o 60% z roku na rok i mogą osiągnąć poziom sięgający 18% całkowitego, krajowego ruchu internetowego w danym momencie. W 2016 roku liczba ataków DDoS wzrosła o 172%, a do 2021 roku wzrośnie 2,5-krotnie, do 3,1 mln ataków rocznie.