Jeszcze do niedawna osoby fizyczne z własną działalnością gospodarczą wygrywające w konkursach adresowanych do partnerów biznesowych zobowiązani byli do płacenia
19-proc. podatku dochodowego od zdobytej gratyfikacji. Po zmianie orzecznictwa w styczniu tego roku wszystkie uzyskane przez nie nagrody podlegają 10-proc. opodatkowaniu. Jest taniej dla przedsiębiorcy i łatwiej dla organizatora, który na takich samych warunkach może zorganizować konkurs dla mieszanej grupy odbiorców.

Jednym z częściej spotykanych metod wsparcia sprzedaży jest konkurs, czyli akcja, w której uczestnicy mają do wykonania wyznaczone zadanie i rywalizują ze sobą o to, który z nich w określonym czasie najlepiej je wykona.

„Organizatorzy cenią konkursy za prostą organizację, a uczestnicy za atrakcyjne nagrody. Zwykle bowiem liczba nagród ogranicza się do kilku, co umożliwia zwiększenie ich wartości.  Niestety do niedawna cieniem na tę formę wsparcia sprzedaży kładł się brak możliwości 10-procentowego opodatkowania gratyfikacji uzyskanych przez osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą. Z tego przywileju mogli skorzystać jedynie pracownicy kontrahenta” – wyjaśnił Dariusz Deszczka, Category Manager w Sodexo Benefits and Rewards Services.

Argumentując brak możliwości zastosowania ryczałtu podatkowego w przypadku przedsiębiorców, twierdzono, że nagrody są związane z prowadzoną działalnością, stanowią przychód podatkowy z tej działalności i powinny być doliczone do pozostałego przychodu z niej uzyskanego i opodatkowane na zasadach ogólnych przyjętych przez danego przedsiębiorcę. Na szczęście to już przeszłość. Drogę do jednolitego nagradzania przedsiębiorców i pracowników kontrahenta otworzył organizatorom konkursów wyrok z 20 stycznia 2015 roku, kiedy to Naczelny Sąd Administracyjny (NSA) jasno przesądził, że możliwe jest zastosowanie 10-proc. zryczałtowanego podatku dochodowego również dla osób prowadzących działalność gospodarczych, uczestniczących w konkursach.

10 procent za rywalizację
Uzasadniając swoje rozstrzygnięcie NSA stwierdził, że art. 30 ust. 1 pkt 2 ustawy PIT dotyczy wygranych otrzymanych w konkursach, grach i zakładach wzajemnych oraz nagród związanych ze sprzedażą premiową, pod warunkiem że nie jest do takich wygranych możliwe zastosowanie żadnego zwolnienia podatkowego. Ponadto NSA zwrócił uwagę, że elementem istotnym konkursu jest rywalizacja, co powinno ukrócić próby ograniczania możliwości stosowania zwolnień podatkowych i optymalizacji podatkowych przy akcjach marketingowych.

„Organy podatkowe nie ustają w próbach znalezienia wszelkich ograniczeń dla możliwości stosowania optymalizacji podatkowych. Przykładowo, w ostatnim czasie w orzecznictwie organów podatkowych pojawił się pogląd, że akcje, w których uczestnicy rywalizują ze sobą o to, który z nich jako pierwszy przekroczy ustalony przez organizatora target sprzedażowy, nie są konkursem, co oznacza, że nie można zastosować w nich 10-procentowego podatku dochodowego. W styczniowym wyroku NSA stwierdził, że konkursem jest przedsięwzięcie, które daje możliwość wyboru osoby najlepszej w danej dziedzinie (w tym również najlepszego sprzedawcy), według kryteriów ustanowionych w regulaminie przez jego organizatora. Można więc mieć nadzieję, że organy podatkowe przyjmą ten pogląd i nie będą szukać argumentów na zakwestionowanie możliwości zastosowania 10-procentowego podatku do tego rodzaju akcji sprzedażowych” – powiedziała Małgorzata Czerwińska, Radca Prawny Kancelaria Traple, Konarski, Podrecki i Wspólnicy.

Zgodnie z wyrokiem NSA nagrody, które można uzyskać rywalizując w zakresie wielkości sprzedaży produktów organizatora, a nie na skutek samego faktu bycia kontrahentem organizatora, nie stanowią przychodu z działalności gospodarczej. Organizator może więc zastosować zryczałtowany 10-procentowy podatek dochodowy do nagród uzyskanych zarówno przez pracowników kontrahenta, jak i przedsiębiorców podlegających opodatkowaniu na podstawie ustawy PIT. Niestety oznacza to nieco wyższe koszty organizacji akcji, gdyż obowiązki poboru i odprowadzenia do urzędu skarbowego kwoty na podatek za wszystkich takich uczestników znalazły się po stronie organizatora.

„Dodatkowo zachętą dla przedsiębiorców podlegających opodatkowaniu na podstawie ustawy PIT do udziału w konkursach może być ubruttowienie nagród przez organizatora, wówczas na osobie prowadzącej działalność gospodarczą nie będą ciążyły żadne obowiązki podatkowe i nie poniesie ona finansowego ciężaru podatku” – powiedział Dariusz Deszczka.

Dzięki nowej linii orzecznictwa zarówno pracowników kontrahenta, jak i osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą można traktować jednorodnie, co zdecydowanie upraszcza obsługę konkursu. Z kolei przedsiębiorcy biorący udział w akcjach tego typu nie już muszą pamiętać o doliczeniu nagrody do swojego przychodu. Im mniej obowiązków, tym większa zachęta do działania.