Retail Expo 2019 to konferencja branżowa adresowana do przedstawicieli sektora retail z Polski i Europy. Od kilku lat uczestniczą w niej zarówno osoby zarządzające sieciami handlowymi we wszystkich formatach, a także dostawcy technologii, usług i wyposażenia dla branży. Części teoretycznej towarzyszy wystawa produktów, usług i rozwiązań. Najwartościowsze z nich otrzymują nagrodę Retail Innovation Awards.

Retail Innovation Awards 2019 w kategorii Systemy IT otrzymała firma Slimstock za Slim4.

Slim4 jest systemem do prognozowania i zarządzania zapasami. Działanie systemu może wspierać przedsiębiorstwa o różnym modelu działalności: producentów, hurtowników, handel detaliczny.
Działaniem systemu można objąć wszystkie lub każdy z osobna z poziomów sieci dystrybucji: poczynając od magazynów centralnych, poprzez magazyny lokalne aż do placówek detalicznych (sklepów, kiosków, aptek, itp.). Zarządzanie jest również możliwe na poziomie nieograniczonej ilości magazynów wirtualnych, tworzących jasny podgląd jakiegokolwiek wycinka sieci dystrybucji czy też strategicznego podglądu całej firmy, w przypadku braku magazynu centralnego.

Bazując na własnej logice zaszeregowania asortymentu do jednej z dwunastu klas popytowych, system dynamicznie dobiera odpowiedni zestaw formuł statystycznych do kalkulacji prognozy.
Prognoza jest automatycznie kalkulowana na bazie historii złożonej z pojedynczych transakcji sprzedażowych, zapewniając, że nie tylko sprzedawane ilości, ale również w jakich ilościach klient kupuje artykuł, ma wpływ na prognozę sprzedaży. Z określoną częstotliwością system bada zmianę charakterystyki popytu artykułów, bazując na dwóch kryteriach: wielkości sprzedaży oraz ilości transakcji sprzedażowych.

Prognoza uwzględnia trendy, sezonowość, planowane promocje oraz utraconą sprzedaż. Prognoza jest podstawą do generowania wielkości zapotrzebowania zapasu wraz z dynamicznie kalkulowanymi zapasami bezpieczeństwa, a w ostatnim kroku – do kalkulacji ilości do zamówienia. Slim4 może dynamicznie zarządzać asortymentem każdego indywidualnego sklepu / kiosku / apteki oraz cyklem życia produktu.

Bazując na historycznych transakcjach sprzedażowych każdego sklepu lub wydaniach z magazynu, Slim4 zarządza zapasami dla zapewnienia, że w odpowiednim czasie będzie dostępny wystarczający zapas dla replenishmentu wszystkich sklepów, kiosków, aptek.

Automatyczne zamawianie, zgodnie ze z góry zdefiniowanymi warunkami dostawców (ilość sztuk / kartonów / palet, kontener, TIR, określona wartość, itp.) zapewnia, że pracownicy mogą skupić się na skastomizowanych lub standardowych wyjątkach Slim4, dotyczących prognozowania, zakupów, promocji, daty ważności, otwartych zamówień zakupu, zamówień klienckich, itp.

Dynamicznie zarządzany zapas prezentacji i zapas bezpieczeństwa na bazie, np. planogramów, zapewnia, że dostępność właściwych produktów we właściwym czasie jest gwarantowana.
Przez rejestrację pojedynczych transakcji sprzedażowych, można zapobiec utraconej sprzedaży pojawiającej się w ciągu dnia przez automatyczne mechanizmy korekty prognozy.

Główne korzyści z wdrożenia systemu
•    30 – 50 % mniej braków zapasu
•    1 – 5 % wzrostu dochodów
•    10 – 30 % redukcji zapasów
•    30 – 50 % wzrostu efektywności pracy
•    Redukcja strat związanych z datami ważności
•    Spadek kosztów magazynowania
•    Optymalizacja kosztów operacyjnych
•    Optymalizacja kosztów transportu w obrębie sieci dystrybucji
•    Poziom obsługi jest decyzją zarządu
•    Uwaga pracowników skierowana jest na właściwe artykuły i sytuacje
•    Spokój w całym łańcuchu dostaw
•    Możliwość zarządzania każdym artykułem w każdej lokalizacji
•    Prognozowanie i zarządzanie zapasami jako procesy kompletnie zsynchronizowane
•    Łatwość obsługi i bark wymagań w zakresie wiedzy statystycznej
•    Właściwy zapas, we właściwym czasie i we właściwym miejscu w całej sieci dystrybucji